Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDefault

IMG 
Thực hiện Công văn số 1711/BTTTT-TTCS ngày 31/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016, trên hệ thống thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau: Vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản và các file đính kèm. 

IMG 
Thực hiện Kế hoạch số 1699/KH-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Bến Tre lần thứ VII năm 2018-2019; để Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ VII năm 2018-2019 của tỉnh thành công tốt đẹp, Sở Khoa học và Công nghệ (thường trực Ban Tổ chức Hội thi) kính đề nghị quý cơ quan, ban, ngành, huyện, thành phố quan tâm, hỗ trợ thông báo và tuyên truyền, vận động và đôn đốc các tổ chức và cá nhân thuộc đơn vị mình quản lý tham gia dự thi. 

IMG 
Giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hàng năm. Giải được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh Bến Tre 

botttt.JPG

mekongict750.jpg

IMG 
Giải báo chí Sương Nguyệt Anh tỉnh Bến Tre do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hàng năm. Giải được trao cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc phản ánh những vấn đề về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và đối ngoại của tỉnh Bến Tre 

IMG 
Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT nhằm mục đích nâng cao chất lượng cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước được tốt hơn phục vụ người dân và doanh nghiệp và áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tổng cục, Cục và cơ quan chuyên môn trực thuộc.... 

mo-stttt.jpg

IMG 
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018, thay thế Thông tư số 29/2009/TT-BTTTT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối cuộc gọi từ mạng viễn thông cố định mặt đất nội hạt đến mạng thông tin di động mặt đất và Thông tư số 33/2009/TT-BTTTT ngày 19 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cuốc kết nội cuộc gọi giữa hai mạng thông tin di động mặt đất. 

IMG 
Thực hiện Công văn số 1711/BTTTT-TTCS ngày 31/5/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thông tin, tuyên truyền về triển khai Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016, trên hệ thống thông tin cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các công việc sau: Vui lòng xem chi tiết nội dung văn bản và các file đính kèm. 

dvcong750.jpg

IMG 
Thực hiện Kế hoạch 2524/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Triển khai thực hiện Nghị địinh số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư số 0112015/TTLT-BNV-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2015 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP. 

IMG 
Triển khai thực hiện Nghị quyết 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 428/KH-UBND ngày 29/01/2016 về triển khai ứng dụng chữ ký số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bến Tre. 

Ảnh
Video
Ấn phẩm - Quảng cáo
 
 
 
 
 
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn