Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 27/01/2017, 02:00
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre với công tác Cải cách hành chính
27/01/2017 | Văn phòng Sở
Năm 2016, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Công chức, viên chức Sở luôn được tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc.

Năm 2016, Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre đặc biệt quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính. Công chức, viên chức Sở luôn được tạo điều kiện để tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng nhu cầu công tác ngày càng tốt hơn. Lãnh đạo Sở cũng thường xuyên chỉ đạo công chức, viên chức chấp hành nghiêm kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc.

27-1-17-1.jpg

Ảnh Quang Huy

Nhằm đảm bảo xây dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, từng bước hiện đại đảm bảo mọi công vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lĩnh vực Thông tin và Truyền thông được thực thi đầy đủ, có hiệu lực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội; đồng thời, triển khai và thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác cải cách hành chính (CCHC), triển khai thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) theo chỉ đạo chung của tỉnh, trong năm Sở không ngừng nâng cao chất lượng các văn bản tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của Sở. Chú trọng việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật củng như các văn bản hành chính đang thực hiện tại đơn vị. Ngay từ đầu năm Sở cũng đã xây dựng Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC phù hợp với Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan.Thực hiện việc tự đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác CCHC hàng năm. Công tác cải cách thủ tục hành chính tại Sở Thông tin và Truyền thông được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. Năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận và giải quyết 115 hồ sơ trong đó: lĩnh vực xuất bản tài liệu không kinh doanh 101, hoạt động in 01; lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử 02 hồ sơ. Hầu hết các TTHC được giải quyết sớm hơn thời gian quy định, không có trường hợp quá hạn nào xảy ra. Hiện nay số thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa là 23 thủ tục thuộc lĩnh vực thanh tra và báo chí, xuất bản. Duy trì thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào trong công việc hàng ngày của đơn vị. Sở Thông tin và Truyền thông đã hoàn tất việc mở rộng mô hình khung cho tất cả các thủ tục hành chính hiện đang giải quyết cho tổ chức, cá nhân được công khai trên website  và có 03 thủ tục hành chính được công khai tại một của điện tử ở mức độ 3.

  Bên cạnh đó qua việc tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh có rất nhiều tin, bài về hoạt động CCHC và biên tập từ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực CCHC trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, góp phần tuyên truyền, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC đến mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn; tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, người lao động trong đấu tranh, phòng tránh tình trạng quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà và nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức. Ngoài ra, việc thực hiện ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) góp phần quan trọng trong công tác cải cách hành chính của cơ quan. Nhiều phần mềm chuyên dùng đã được áp dụng có hiệu quả trong điều hành tác nghiệp về quản lý như: Hệ thống Văn phòng điện tử; Hệ thống thư điện tử; Hệ thống một cửa điện tử; Cổng/Trang thông tin điện tử; Sở đã trang bị cơ sở vật chất đảm bảo cho từng cán bộ, công chức thực hiệc công việc hàng ngày trên máy vi tính. 100% cán bộ, công chức sử dụng mạng nội bộ để trao đổi công việc, trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành; sử dụng hộp thư điện tử công vụ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp để thay thế các hộp thư điện tử miễn phí.

 Để công tác CCHC tiếp tục được đẩy mạnh, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong giai đoạn tiếp theo, Sở Thông tin và Truyền thông tập trung chỉ đạo, triển khai và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn khác về công tác CCHC, công tác hoạt động kiểm soát TTHC; Rà soát, đơn giản hoá TTHC trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở; đề xuất, kiến nghị sửa đổi các TTHC không phù hợp. Kiểm soát, đánh giá việc thực hiện TTHC thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở; Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành trong việc giải quyết các TTHC, đặc biệt trong công tác giải quyết tiếp nhận và trả kết quả các TTHC theo cơ chế "một cửa". Đảm bảo công khai minh bạch các TTHC, tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở; Tiếp tục áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của cơ quan; thường xuyên duy trì, cải tiến hệ thống, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy trình; Kiểm soát chất lượng và tổ chức cập nhật dữ liệu TTHC và các văn bản có liên quan đã được công bố vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC.../.

Lượt người xem:  703
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG TỈNH BẾN TRE
Địa chỉ: ​Số 45, ĐL Đồng Khởi, Phường 3, TP Bến Tre
Điện thoại: 0275.3818103  ​|​ Fax: 0275.3818104 | Email: ​websotttt@bentre.gov.vn